STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Z historii parafii

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Rekolekcje, kazania

- Inne MP3

- Artykuły

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Akcja Katolicka

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśliChrzest

Sakrament chrztu jest udzielany w niedziele na mszy św. o godz.13.00. Odpowiednio wcześniej należy zgłosić dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej. Akt chrztu dziecka spisujemy w tygodniu przed chrztem - konieczny jest akt urodzenia z USC.

Godziny urzędowania w kancelarii: 7.30-8.00  i 17.30-18.30

Na rodziców chrzestnych wybieramy:

·        ludzi wierzących i praktykujących

·        bierzmowanych i w stanie łaski uświęcającej

·        rodzicom chrzestnym z innej parafii proboszczowie wystawiają opinię, że są osobą wierzącą i praktykującą.

Rodzice naturalni i rodzice chrzestni winni przygotować się do chrztu dziecka przez udział w katechezie przedchrzcielnej, przystąpienie do spowiedzi i komunii świętej.

Rodzice i chrzestni publicznie proszą:

·        + o chrzest dziecka

·        + kreślą znak krzyża na jego czole

·        + wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary

·        oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo

Po udzieleniu chrztu rodzice dziecka mają obowiązek umożliwić mu poznanie Boga, nauczyć modlitwy, posyłać na katechizację i przygotować do przyjęcia sakramentu eucharystii i bierzmowania.więcej

        

Bierzmowanie

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej uzdalnia chrześcijanina do odważnego wyznawania wiary, świadczenia o niej i stawania w jej obronienie, gdy pojawi się taka konieczność. Sakrament bierzmowania przyjmują ludzie młodzi po odpowiednim przygotowaniu. Uczniowie klas III gimnazjum przez zapisanie się i uroczysty obrzęd stają się kandydatami do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.
We wrześniu rozpoczyna się formacja przygotowująca do przyjęcia tego sakramentu. Przez rok przygotowują się, aby w maju z rąk Księdza Biskupa otrzymać umocnienie Duchem Świętym.
Istotnymi elementami twej formacji jest udział w katechezach przy własnej parafii, w nabożeństwach okolicznościowych, podjęcie praktyki spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca, zaangażowanie w katechezę szkolną, udział w rekolekcjach szkolnych, aktywne włączanie się w życie Kościoła.

W październiku kandydaci do sakramentu Bierzmowania zobowiązani są do czterokrotnego przynajmniej udziału w Nabożeństwach Różańcowych.więcej

Eucharystia

"Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez Chrzest zostali wyniesieni do królewskiego kapłaństwa, a przez Bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana" KKK 1322

¨      I Komunia  odbywa się zwykle w niedzielę Trójcy Świętej

¨      Dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobowiązane do przedstawienia świadectwa chrztu.więcej

Sakrament Pokuty


Do sakramentu pokuty można przystąpić:
codziennie w godz. 6.5o - 7.30 i 17.00 -18.30,
w niedzielę w czasie każdej Mszy św.;
w pierwszy piątek miesiąca od 7.00 - 7.30 i od 16.00 - 18.00
więcej

Sakrament Namaszczenia Chorych

¨                                          Chorych odwiedzamy z posługą sakramentalną w I piątek miesiąca w godzinach rannych

¨                                          Adresy chorych zgłaszać w zakrystii i kancelarii parafialnej ( w nagłych przypadkach
 sakramentu chorych udzielamy na każde wezwanie

* Przyjęcie Komunii świętej i namaszczenie świętym olejem jest dla chorego umocnieniem i ratunkiem. Sakrament Namaszczenia może przyjąć każdy chory, jeśli choroba zagraża jego życiu, jest długotrwała lub jeśli ochrzczony jest w podeszłym wieku. Zwyczajnie jest udzielany w domu chorego w każdym czasie.

* Chore dzieci mogą otrzymać ten sakrament, jeżeli mają przynajmniej ogólną świadomość dokonujących się czynności.

* Chorzy, którzy utracili przytomność, mogą otrzymać namaszczenie, jeżeli przypuszcza się, że poprosiłby Chory o ten sakrament.

* Jeżeli nastąpiła już śmierć biologiczna, sakramentu udzielać nie można.

* Nie należy zwlekać Choremu przyjęciem sakramentu namaszczenia do ostatnich chwil życia, gdyż niesie on Choremu chorobie łaskę umocnienia Choremu uzdrowienia.

Choremu w miarę możliwości należy uświadomić konieczność przyjścia kapłana i cel tych odwiedzin.

Należy przygotować mieszkanie; na stole nakrytym białym obrusem należy postawić krzyż świece, wodę święconą, na talerzyku odrobinę waty lub innego środka higienicznego.

więcej

Sakrament

Małżeństwo

Narzeczeni

Sakrament Małżeństwa udzielany jest zazwyczaj w soboty. Kandydaci do sakramentu małżeństwa powinni:
- Uczestniczyć w konferencjach przedmałżeńskich i spotkaniach w Poradni Rodzinnej tj.:
Zgodnie z dyrektywą Ks. Arcybiskupa od tej pory konferencje dla narzeczonych będą prowadzone cyklicznie. Najbliższy cykl rozpocznie się w sobotę po Wielkanocy tj. 10 kwietnia - sobota - godz. 19-ta. Narzeczonych planujących ślub w tym roku prosimy o zapisy w kancelarii parafialnej na podany termin.
- Narzeczeni winni zgłosić się  na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa w kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

·        dokumenty tożsamości

·        aktualne tj. z datą do trzech miesięcy wstecz świadectwo chrztu /jeżeli ochrzczony w innej parafii/

·        świadectwa bierzmowania /jeżeli nie ma informacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu/

·        świadectwa z ostatniego roku katechizacji

W celu zawarcia tzw. małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilnymi) należy dostarczyć w tygodniu przedślubnym zaświadczenie z USC.

.Sprawy związane z zawieraniem sakramentu Małżeństwa są podejmowane są w godzinach pracy kancelarii parafialnej.

PRZYGOTOWANIE NARZECZONYCH DO MAŁŻEŃSTWA

I DO ŻYCIA W RODZINIE W WYPADKACH WYJĄTKOWYCH

W ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ

(Przygotowanie przedślubne w ramach Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin)

Czcigodny Księże Proboszczu,

Zgodnie z Pro memoria Duszpasterstwa Rodzin z 16 czerwca 2006 r., przypominamy, że za przygotowanie narzeczonych do małżeństwa jest odpowiedzialny Ks. Proboszcz.

Przygotowanie narzeczonych wg Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (DDR) „obejmuje: spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej, przynajmniej na trzy miesiące przed ślubem, podczas którego ustalone zostaną terminy katechez przedślubnych, spotkań w poradni rodzinnej, udziału w dniu skupienia i rozmowy sprawdzającej wiedzę narzeczonych dotyczącą małżeństwa i rodziny" (DDR 27).

W naszej Archidiecezji w ciągu trzech miesięcy narzeczeni mają obowiązek uczestniczyć: w 10 katechezach, w trzech spotkaniach w Parafialnej Poradni Rodzinnej i dniu skupienia.

W bardzo wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach, gdy narzeczeni nie mogą uczestniczyć w katechezach przedmałżeńskich w ramach trzymiesięcznego przygotowania na terenie parafii lub dekanatu, wówczas Ks. Proboszcz może dać pisemne skierowanie na odbycie przygotowania organizowanego wyłącznie przez Archidiecezjalne Duszpasterstwo Rodzin w Lublinie. Może też wybrać przygotowanie indywidualne: „gdy nie ma już możliwości odbycia nawet skróconej katechezy przedmałżeńskiej, duszpasterz zobowiązany jest w sumieniu do przygotowania kandydata przez osobiste rozmowy i podaną lekturę" (DDR 34).

Za całość przygotowania organizowanego przez Archidiecezjalne Duszpasterstwo Rodzin odpowiada duszpasterz wyznaczony przez Ks. Arcybiskupa, aktualnie jest to Ks. mgr

Kalikst Zacharuk. On też rozpatruje skierowanie od Ks. Proboszcza i dokonuje zapisów.

Wymiar czasowy w wypadkach wyjątkowych: przygotowanie to jest realizowane przez dwie soboty i dwie niedziele kolejno po sobie następujące, po cztery godziny dziennie. Datę rozpoczęcia ustala duszpasterz odpowiedzialny za to przygotowanie, w miarę potrzeb.

Miejsce: przygotowanie to odbywa się przy kościele rektoralnym Niepokalanego Poczęcia MMP ul. Staszica 16a, 20-081 Lublin, tel. 081/534 99 22, k.zacharuk@kuria.lublin.pl

Uwaga: Kategorycznie przestrzegamy duszpasterzy przed oportunistyczną praktyką odsyłania narzeczonych „gdziekolwiek" np. do sąsiednich poradni rodzinnych (bez uzgodnienia), do Archidiecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin na ul Podwale 15 w Lublinie, itp.

więcej

Przygotowanie do małżeństwa i do życia w rodzinie -
http://www.rodziny.kuria.lublin.pl/strona/index.php?p=1

Kalendarz liturgiczny Opoka

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

- Czytania ślubne

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Homilie codzienne ks. Proboszcza

Katechezy biblijne i dla rodziców

Pismo parafialne "Głos Rodziny"Strona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną